تحلیل مدل‌سازی معادلات ساختاری عوامل خطر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال در نوجوانان: یک مطالعه مبتنی بر وب

این مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) عوامل خطر اعتیاد به بازی‌های دیجیتال را در میان نوجوانان بررسی می‌کند.

نکات اصلی عبارتند از:

•اعتیاد به بازی‌های دیجیتال در میان نوجوانان مشکل جدی است که تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد. شناسایی این عوامل خطر مهم است تا بتوان برنامه‌های مداخله مؤثر ارائه کرد.

•نتایج نشان می‌دهد که عواملی مانند افسردگی، اضطراب، کمبود خودضابطه‌ای و حمایت اجتماعی ضعیف رابطه مثبت با اعتیاد به بازی‌های دیجیتال دارند.

•کنجکاوی و تمایل به بازی‌های دیجیتال نیز عامل خطر مهمی است. این صفات شخصیتی ممکن است بازیکن را آسیب‌پذیر کند.

•نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که رابطه بین این عوامل خطر و اعتیاد به بازی‌های دیجیتال مستقیم و غیرمستقیم است. برخی عوامل اثر میانجی بر دیگر عوامل دارند.

•این یافته‌ها به ارائه برنامه‌های مداخله با هدف کاهش این عوامل خطر کمک می‌کند تا مانع اعتیاد به بازی‌های دیجیتال شویم.

نتیجه کلی، این مطالعه عوامل خطر مهم اعتیاد به بازی‌های دیجیتال در نوجوانان را شناسایی کرده و روابط میان آنها را با استفاده از مدل‌سازی ساختاری بررسی کرده است. این یافته‌ها به برنامه‌های پیشگیری و مداخله مؤثر کمک می‌کند.

 

Kaya, Ayla, and Fahriye Pazarcıkcı. "Structural equation modeling analysis of risk factors for digital game addiction in adolescents: A web-based study." Archives of Psychiatric Nursing (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی