زندگی رباتیک کارکنان کازینو: بررسی ابعاد رفاه در صنعت قمار در مالزی

این مقاله به بررسی زندگی رباتیک کارکنان کازینو و ابعاد رفاه در صنعت قمار در مالزی می پردازد. نکات اصلی عبارتند از:

1) زندگی رباتیک اشاره به شیوه زندگی تکراری کارکنان کازینو با ساعات کار طولانی و فعالیت های محدود دارد. این شیوه زندگی می تواند اثرات منفی بر رفاه و سلامتی کارکنان داشته باشد.

2) این مطالعه به بررسی زندگی رباتیک کارکنان کازینو و نحوه تأثیر آن بر ابعاد رفاه کارکنان در صنعت قمار مالزی می پردازد. ابعاد رفاه مورد بررسی شامل رضایت شغلی ، بهزیستی ذهنی و استرس شغلی می شود.

3) نتایج نشان می دهند که زندگی رباتیک کارکنان کازینو اثر منفی بر رضایت شغلی و بهزیستی ذهنی آنها دارد و منجر به افزایش استرس شغلی می شود. کارکنانی که زندگی رباتیک را تجربه می کنند احتمال بیشتری دارند که با کاهش رضایت شغلی ، کاهش بهزیستی ذهنی و افزایش استرس شغلی مواجه شوند.

4) نتایج تأکید می کنند که بهبود رفاه و سلامت روانی کارکنان کازینو مهم است. این می تواند از طریق کاهش ساعات کاری طولانی ، ارائه فرصت های بازی و استراحت کافی و بهبود محیط کار مورد حمایت قرار گیرد. مدیریت کازینو باید اهمیت رفاه کارکنان را درک کند و سیاست های مناسب را اجرا کند تا تأثیرات منفی ناشی از زندگی رباتیک کارکنان را کاهش دهد.

نتیجه گیری: این مطالعه به بررسی زندگی رباتیک کارکنان کازینو و تأثیر آن بر ابعاد رفاه آنها می پردازد. نتایج نشان می دهند که زندگی رباتیک اثر منفی بر رضایت شغلی ، بهزیستی ذهنی و مثبت بر استرس شغلی کارکنان دارد. بهبود رفاه و سلامت روانی کارکنان مهم است و مدیریت کازینو باید سیاست های مناسب را اجرا کند تا تأثیرات منفی ناشی از زندگی رباتیک کارکنان را کاهش دهد.

 

Chaichi, Kamelia, Alexander Trupp, Mageswari Ranjanthran, and K. Thirumaran. "Robotic life of casino employees: exploring well-being dimensions in the gambling industry in Malaysia." Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal ahead-of-print (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی