مشاغل قمار غیرقانونی و جرایم سازمان یافته: تحلیلی از محکومیت های فدرال

این مقاله به بررسی محکومیت های جرایم سازمان یافته مرتبط با قمار غیرقانونی می پردازد. قمار غیرقانونی عموماً با گروه های جرمی سازمان یافته ارتباط دارد که به منظور کسب سود از این فعالیت غیرقانونی عمل می کنند. این مقاله آمار و اطلاعات محکومیت های فدرال مرتبط با این موضوع را تحلیل می کند تا الگوهای جرمی و روابط سازمانی را شناسایی کند و به سیاست گذاران کمک کند.

از جمله موضوعات اصلی مورد بحث در این مقاله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انواع محکومیت های فدرال مرتبط با قمار غیرقانونی و جرایم سازمان یافته مانند پولشویی ، فرار مالیاتی ، تقلب ، رشوه و غیره. تحلیل فراوانی و شدت این محکومیت ها.

• الگوهای جرمی مانند ارتباط با گروه های جرمی منظم ، ساختارهای سلسله مراتبی و نقش های سازمانی مشخص مانند رهبری و مدیریت. تحلیل این الگوها از طریق محکومیت ها.

• روابط بین گروه های جرمی مختلف مانند ارتباط با سازمان های تروریستی ، قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت های غیرقانونی. شناسایی این روابط از طریق اطلاعات محکومیت ها.

• نقش کارکنان قمار در ارتکاب جرایم سازمان یافته مانند کسانی که به طور مستقیم در این فعالیت ها شرکت می کردند یا اطلاعات محرمانه را افشا می کردند.

نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران کمک کند تا راهبردهای مبارزه با جرایم سازمان یافته مرتبط با قمار را بهبود بخشند. شناخت الگوهای جرمی و روابط بین گروه های مختلف می تواند نقاط ضعف را آشکار کند که می توان بر روی آنها تمرکز کرد. همچنین فهم بهتر نقش کارکنان قمار می تواند راهبردهای مناسب برای جلوگیری و کنترل را ایجاد کند.

 

Albanese, Jay S. "Illegal gambling businesses & organized crime: an analysis of federal convictions." Trends in Organized Crime 21 (2018): 262-277.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی