اعتیاد به بازی و اعتیاد به ورزش: تا چه حد از نظر علل سوء استفاده عاطفی و/یا نادیده گرفتن عاطفی یکسان یا متفاوت هستند؟

این مقاله اعتیاد به بازی و اعتیاد ورزش را مقایسه و تا چه حد در علل سوء استفاده عاطفی یا نادیده گرفتن عاطفی مشابه هستند را بررسی می کند.

نکات اصلی:

•اعتیاد به بازی و ورزش هر دو مشکل سلامت عمومی جدی هستند که در مطالعات مجزا بررسی می شوند. اما مشابهیت ها و تفاوت های آنها در علل روانشناختی کمتر بررسی شده است.

•سوء استفاده عاطفی و نادیده گرفتن عاطفی به عنوان عوامل خطر بالقوه در هر دو اعتیاد شناخته شده اند اما تا چه حد مهم هستند مشخص نیست.

•نتایج مطالعات نشان می دهد که علل مشابهی در اعتیاد به بازی و ورزش وجود دارد از جمله سوء استفاده عاطفی و نادیده گرفتن عاطفی در کودکی. اما تأکید بر این عوامل متفاوت بوده است.

•مطالعات نشان می دهند که سوء استفاده عاطفی و نادیده گرفتن عاطفی مهم ترین علل اعتیاد به بازی هستند در حالی که در اعتیاد ورزش عوامل دیگری مانند اهداف کنترل وزن و تصویر بدنی نیز اهمیت دارند.

•یافته های این مطالعه نشان می دهد که اعتیاد به بازی و ورزش در علل روانشناختی خود مشابهات و تفاوت هایی دارند، از جمله در اهمیت سوء استفاده عاطفی و نادیده گرفتن عاطفی. درمان های مؤثر باید به این تفاوت ها توجه کنند.

نتیجه کلی، این مطالعه اعتیاد به بازی و اعتیاد ورزش را مقایسه کرده و در یافت که در علل سوء استفاده عاطفی و نادیده گرفتن عاطفی تا حدی مشابه اما نه کاملاً مشابه هستند. عوامل روانشناختی مختلفی در این دو اعتیاد نقش دارند و درمان ها باید به این تفاوت ها توجه کنند. درک بهتر علل روانشناختی مهم برای ارائه مداخلات مؤثر است.

 

Nazligül, Merve Denizci, Adviye Esin Yilmaz, and Mark D. Griffiths. "Gaming addiction and exercise addiction: To what extent are they the same or different in terms of emotional abuse and/or emotional neglect etiologies?." International Journal of Mental Health and Addiction 21, no. 1 (2023): 145-164.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی