قمار در آینده: محاصره کازینوها، توسعه و کاهش فقر در لائوس

لائوس یکی از کشورهایی است که به اخیرا کازینو در توسعه و تقلیل فقر آن استفاده کرده است. چند محدودیت در لائوس باعث محاصره صنعت کازینو شده بود. اما طی دو دهه گذشته، اصلاحات باز کردن بازار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به توسعه کازینو در کشور و اثرات مثبت بر اقتصاد و کاهش فقر شده است.

محاصره کازینو در لائوس شامل موارد زیر بود:

•ممنوعیت رسمی کازینوها: کازینوها در لائوس ممنوع بودند. این محدودیت سرمایه گذاری خارجی در این صنعت را محدود می کرد.

•بی ثباتی سیاسی: دولت ناپایدار و تغییرات زیاد محیط سیاسی ریسک سرمایه گذاری را افزایش می داد و سرمایه گذاران خارجی را محاصره می کرد.

اصلاحات اخیر موجب توسعه کازینو و منافع مثبت آن شده است:

•لغو ممنوعیت کازینوها: ممنوعیت کازینوها برداشته شد و سرمایه گذاری خارجی مجاز شد.

•اصلاحات قانونی و تنظیمی: اصلاحات قانونی و تنظیمی به موجب استانداردهای باز و کارآمد کمک کرد. این کاهش فساد و ایجاد اطمینان را تسهیل کرد.

•افزایش توریسم و اشتغال: گردشگری کازینو باعث افزایش توریسم و رشد اشتغال شد که منجر به کاهش نرخ بیکاری و فقر شد.

•افزایش درآمد دولت: مالیات کازینو به یک منبع درآمد مهم برای تأمین مالی اصلاحات توسعه ای دولت تبدیل شد.

این نتایج نشان می دهد که کازینو می تواند ظرفیتی برای مساعدت در توسعه اقتصادی یک منطقه و کاهش فقر با وجود مکانیسم های راهبردی مدیریت و تنظیم داشته باشد. تجربه لائوس مثالی از این که چگونه توسعه کازینو می تواند از بیکاری و فقر در مناطق در حال توسعه کاسته و ایجاد درآمد و منافع عمومی کند. این مثال نشان می دهد که کازینو می تواند در آینده چگونه ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، اگر مکانیسم های مدیریت مؤثر اعمال شوند.

 

Sims, Kearrin. "Gambling on the future: Casino enclaves, development, and poverty alleviation in Laos." Pacific Affairs 90, no. 4 (2017): 675-699.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی