بررسی حمایت ساکنان برای توسعه یکپارچه استراحتگاه کازینو: یک مقصد جدید بازی در ویتنام

این مطالعه حمایت ساکنان محلی را برای توسعه یک پروژه کازینوی جدید در ویتنام بررسی می کند.  نکات اصلی عبارتند از:

1) ویتنام در حال توسعه صنعت گردشگری خود است. دولت ویتنام اجازه سرمایه گذاری خارجی در توسعه زیرساخت های گردشگری از جمله کازینوها را داده است.

2) این مطالعه حمایت ساکنان ویتنامی از توسعه کازینو را در یک منطقه ساحلی خاص بررسی می کند که می تواند یک مقصد گردشگری جدید در ویتنام شود. تأثیرات احتمالی آن بر محیط محلی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

3) نتایج نشان می دهند که آگاهی ساکنان محلی نسبت به پروژه کازینو محدود بوده و این موجب عدم حمایت کافی آنها شده است. با اطلاع رسانی بهتر در مورد منافع اقتصادی و اجتماعی احتمالی ، سطح حمایت افزایش می یابد.

4) همچنین ، مشارکت مردم و در نظر گرفتن دیدگاه ها و نگرانی های آنها مهم است تا مقاومت آنها کاهش یابد و موفقیت توسعه کازینو اطمینان یابد. اگر ساکنان در تصمیم گیری مشارکت داده شوند ، احتمال حمایت آنها بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری: این مطالعه حمایت ساکنان ویتنامی از توسعه یک پروژه کازینوی جدید را بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که آگاهی کم و مشارکت محدود ساکنان منجر به عدم حمایت کافی آنها شده است. اطلاع رسانی بهتر و مشارکت بیشتر ساکنان می تواند حمایت آنها را افزایش دهد. دیدگاه ها و نگرانی های ساکنان باید در نظر گرفته شود تا مقاومت کاهش یابد و موفقیت توسعه کازینو اطمینان یابد. با مشارکت بیشتر ساکنان در تصمیم گیری ، احتمال حمایت آنها افزایش می یابد. این نتایج برای توسعه گردشگری پایدار در ویتنام و سایر مناطق مفید خواهد بود.

 

Nguyen, Anh Thu, Wanniwat Pansuwong, and Robert McClelland. "Exploring residents' support for integrated casino resort development: a new gaming destination in Vietnam." Tourism Recreation Research 48, no. 2 (2023): 250-267.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی