تأثیرات اولیه قمار کازینو با سهام محدود بر زندگی جامعه روستایی

این مطالعه تأثیرات اولیه افتتاح اولین قمار کازینو با سهام محدود در یک جامعه روستایی کوچک را بررسی می کند. نکات اصلی عبارتند از:

1) پیش از افتتاح کازینو ، اکثریت مردم معتقد بودند که کازینو مشکلات اجتماعی به وجود می آورد و مزایای اقتصادی کم است. حمایت عمومی کم بود.

2) پس از افتتاح ، نتایج مثبت اشتغال ، درآمد مالیاتی و سرمایه گذاری مشاهده شد. برخی از مردم احساس کردند که اگرچه مشکلات اجتماعی وجود دارد ، مزایای اقتصادی غالب است. حمایت عمومی افزایش یافت.

3) با این حال ، نگرانی ها در مورد اثرات منفی مانند اعتیاد به قمار ، جرائم و تخریب زمین نیز ابراز شد. برخی احساس کردند که مشکلات جدی تر از مزایا است. مخالفت عمومی نیز وجود داشت.

4) نتایج نشان می دهد که نظرات مردم پیش و پس از افتتاح کازینو تغییر کرده است. حمایت عمومی افزایش یافته است ، اما مخالفت نیز وجود دارد. یک توازن مناسب باید بین محدود کردن و منافع اقتصادی قمار برقرار شود. تحقیقات و شواهد برای سیاست گذاری مناسب مورد نیاز است.

این مطالعه تأثیرات اولیه افتتاح اولین قمار کازینو با سهام محدود در یک جامعه روستایی کوچک را بررسی می کند. پیش از افتتاح ، مخالفت عمومی وجود داشت. بعد از افتتاح ، حمایت افزایش یافت ولی مخالفت نیز وجود دارد. شواهد نشان می دهند که نظرات پیش و پس از افتتاح تغییر کرده است. یک توازن باید بین محدود کردن و منافع اقتصادی برقرار شود. تحقیقات و شواهد برای سیاست گذاری مناسب مورد نیاز است.

 

Long, Patrick T. "Early impacts of limited stakes casino gambling on rural community life." Tourism management 17, no. 5 (1996): 341-353.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی